Gartner IT Symposium /Xpo EMEA 2020 Virtual: Čtvrtek

13.11.2020
Kateřina Kubištová

Výběr zajímavostí, postřehů a materiálů z letošního Gartner IT Symposia

Materiály, které si můžete stáhnout či přečíst online:

Komponovaný byznys: PDF, komentář na INSIDE.cz

Top strategické technologické trendy pro rok 2021: PDF

Top předpovědi Gartneru pro rok 2021 a následující léta: Zpráva

Shrnutí pondělních zajímavostí: //kpc-group.cz/blog/gartner-it-symposium-xpo-emea-2020-virtual-pondeli

Shrnutí úterních zajímavostí: //kpc-group.cz/blog/gartner-it-symposium-xpo-emea-2020-virtual-utery

Shrnutí středečních zajímavostí: //kpc-group.cz/blog/gartner-it-symposium-xpo-emea-2020-virtual-streda

 

Stručná rekapitulace hlavního tématu Gartner IT Symposia:

Komponovaný, modulární byznys je přirozeným pokračováním byznysu digitálního, který se stal každodenní realitou. Umožňuje dosáhnout odolnosti a agility, jakou současné složité časy vyžadují.

Organizace musí kombinovat čtyři principy komponovaného byznysu: modularitu, autonomii, orchestraci a odhalování (discovery). Podniky tak zvládnou rychleji reagovat na změny díky jejich odhalování, vyšší agilita skrze modularitu, lepší vedení s využitím orchestrace a odolnost daná autonomií. Tři hlavní stavební bloky komponovaného byznysu jsou: myšlení, byznys architektura a technologie (ve všech případech jde o jejich komponované/modulární pojetí).

Adopce a využívání principů a stavebních bloků komponovaného byznysu pomáhá lépe vytěžit dosavadní digitální investice a případně digitalizaci dále akcelerovat. Zatímco byznys okamžiky byly v případě digitálního byznysu spouštěčem transakcí či transakčních řetězců a schémat, komponované okamžiky nastávají v případě společenského či geopolitického otřesu jako je pandemie, vážná krize či recese, nebo zásadní změna postrojů veřejnosti. Jde o situace, kdy CIO společně s dalšími členy vedení musí včas rozpoznat nutnost provedení bezprostředních změn v podniku – jinak riskuje závažnou ztrátu či úplné selhání.

 

Postřehy ze čtvrtečního programu:

Signature Series: CEO Concerns 2020: Implications and Actions for CIOs / Co trápí CEO v roce 2020 – a jak by na to měli reagovat CIO

Analytik: Mark Raskino, Distinguished VP Analyst

CIO se v čase pandemie stal v řadě podniků – přinejmenším dočasně – nejdůležitější osobou po CEO. Měl by se proto zajímat jak CEO uvažují o dalším směřování podniků v příštím roce, a jak s tím může jeho oddělení pomoci. Gartner CEO survey patří mezi tradiční každoroční průzkumy – klíčové postřehy z něj tak nemohly chybět ani na letošním Symposiu.

Klíčové postřehy:

 • Na rozdíl od roku 2001 nebo 2009 většina CEO nástup ekonomické krize či propadu v letošním roce očekávala, neočekávali ale krizi jež nastala vinou čínského viru.
 • Pro byznys lídry je typické, že období poklesů či krizí využívají ke změně směřování a opravování věcí které nefungují.
 • CEO by rádi v roce 2021 obnovili zdravý růst.
 • Technologie jsou jedním z hlavních nástrojů jež by tento požadovaný růst měl zajistit.
 • CIO může CEO pomoci s návratem k růstu třemi způsoby: 1) zajistit hladkou akceleraci, 2)pomoci pečovat o lidi (zákazníky i zaměstnance), 3) zasadit se o kvalitnější rekonstrukci toho, co je třeba spravi.
 • Hlavní starostí CIO by mělo být digitální škálování hlavního byznysu jejich podniku či organizace. Měli by být opatrní v prosazování extrémních digitálních experimentů.

Více k tématu nabízí jak přednáška Marka Raskino (záznam na portále konference), a také článek na Webu Gartneru. (Anglicky)

 

Advanced Data and Analytics: What Do Leading Organizations Do? / Pokročilá data a analytika: Co dělají ti nejlepší?

Analytik: Frank Buytendijk, Research VP, Gartner

Jak dobří jste v oblasti dat analaytiky? Ti skutečně dobří neexcelují jen ve vlastní správě dat a datových aktiv či tvorbě a konzumaci analytického obsahu. Daří se jim také měřitelně zlepšovat touto cestou obchodní výsledky (pomocí vhodných KPI), rozvíjet dále svou analytickou vizi a strategii a inovovat – zlepšovat obchodní model. Přednáška F. Buytendijka vychází z pohovorů s desítkou organizací z USA, Evropy a Austral-asie, které jsou v oblasti analytiky a práce s daty na špici.

Vyplynulo z nich například, že důležitý je nejen silný mandát pro datově-analytický tým, ale také udržování „startupového tempa“ – což v praxi znamená například práci s velkým počtem nových use case.

Tajemství úspěchu je často v lidech – firmy si ovšem nábor často ztěžují samy tím, že nastavují nereálné požadavky a jejich kombinace (například znalost různých prostředí a délku praxe v oblasti dat a analytiky)

Najímat nejlepší lidi často nemusí znamenat najímat nejlepší programátory Pythonu a SQL – jedna z dotazovaných firem, SMIC, preferuje fyziky, protože mají některé jedinečné schopnosti: umí navrhovat hypotézy, provádět experimenty a aplikovat metriky pro potvrzení či vyvrácení marketingových kampaní. To je důležitější než znalost konkrétních vývojových nástrojů. Navíc takovíto špičkoví lidé zvládnou udělat „3x víc, 3x rychleji“.

Jak kvalitní pracovníky udržet motivované, proč je důležité správné nastavení datově-analytického modelu či jaký lze vybrat delivery model a proč – a řadu dalších, skutečně zajímavých postřehů se dozvíte v přednášce na portálu Symposia.

 

Use Strategic Planning to Survive and Thrive in a Global Crisis / Se strategickým plánováním krizi přežijete a vyjdete silnější

Presented by Ian Cox, Senior Director Analyst,

CIO by si měli osvojit nové postupy v oblasti strategického plánování, aby pomohli svým podnikům snáze překonat krize jako je pandemie. V řadě případů je třeba zcela resetovat strategické plány obnovy a přepracovat dlouhodobu strategii, protože řada věcí se do budoucna změní. Přednáška Iana Coxe nabídla osvědčené postupy, jak strategicky plánovat v situacích globálních krizí.

Klíčové postřehy:

 • 83 % podniků bude muset revidovat a v některých případech zcela resetovat své strategie a strategické plány pro svět po pandemii. Pro CIO je to především skvělá příležitost.
 • Adaptivní strategické plánování, které by CIO měli zavést, vychází ze čtyř hlavních principů: 1) začít s realizací co nejdříve, 2) reagovat na změny jakmile nastanou, 3) přijmout nejistotu a snažit se z ní těžit, 4)zapojit do strategie všechny.
 • Při spouštění adaptivní strategie by CIO měli nasadit jeden či více stavebních bloků jako je analýza v reálném čase, crowdsourcing, distribuované rozhodování či opční strategie.
 • CIO by měli pro období po pandemii zvážit různé scénáře a jejich dopady na podnik.
 • Pokud CIO se svým oddělením pomůže podniku přežít a prosperovat ve světě po pandemii, zvýší tak svou reputaci a vliv – podobně jako se tomu stalo v posledních osmi měsících.

 

Executive Guide to Hyperautomation: Reduce Process and Technical Debt / Průvodce exekutivy po hyperautomatizaci: jak snížit procesní a technický dluh.

Analytik: Frances Karamouzis

Hyperautomatizace je nevyhnutelná a nevratná. Definitivní tečku za tímto tvrzením udělal čínský virus a změny, které ve společnosti – a zejména podnicích nastolil. Primární kanál, přístup, rozhraní, interakce – vše je digitální a řadě případů tom tak i zůstane. Plyne z toho že:

Všechno, co může a mělo by být automatizováno, také automatizováno bude.

Vše ostatní musí být vylepšeno.

Většina podniků čelí řadě typů „dluhu“ – technickému, procesnímu, datovému (nejen podniky, jestlipak jste už roztřídili ty digitální fotky z dovolené v roce 2005 a naskenovali negativy filmů po rodičích), architektonickému, talentovému, společenskému. To vše jsou dluhy organizace, k nimž se přidávají dluhy oborové, dluhy elektronizace státní správy (o rostoucích dluzích státního rozpočtu nemluvě).

Všechny tyto dluhy bude třeba dříve či později nějakým způsobem proměnit na „likviditu“ – v případě podniku to bude úkolem jejich vedení. Nástrojem bude komponovaný, modulární přístup a zejména automatizace. Hyper-automatizace.

Definice Gartneru: Hyperautomatizace, či přesněji byznysem řízená hyperautomatizace, je disciplinovaný přístup s jehož pomocí organizace rychle identifikují, vybírají a automatizují tolik byznys a IT procesů, kolik jen mohou. Hyperautomatizace zahrnuje koordinované (orchestrované) používání vícero technologií, nástrojů či platforem. Patří mezi ně například AI, strojové učení, událostmi řízená SA, RPA, BPM/iBPMS, integrační platformy jako služba (iPaaS), nástroje typu low code/no code, krabicový SW a další druhy nástrojů pro automatizaci rozhodování, procesů a úloh.

Více v přednášce Frances Karamouzise na portále Symposia.

 

How to Staff Your AI Dream Team? / Jak sestavit svůj AI tým snů?

Analytik: Arun Chandrasekaran, Distinguished VP Analyst

Nejde jen o datové vědce. Cio by měli rozvíjet a kultivovat plné spektrum dovedností v oblasti dat, jejich analýzy navazujících oblastí jako je strojové učení a AI. Přednáška A. Chandrasekarana nastínila, jaké role a dovednosti budou v těchto doménách organizace potřebovat a jak sestavovat funkční, úspěšné týmy pro rozvoj AI.

Klíčové postřehy:

 • Důvodů proč IT lídři často bojují se škálováním AI projektů je několik – mezi ty nejdůležitější patří nikoliv nedostatek, ale špatná volba či sestava talentů.
 • Technické znalosti jsou velmi důležité, ale stejně důležité jsou některé netechnické „měkké“ dovednosti.
 • Napříkal etik AI je nově se objevující role, odpovědná za ladění neutrality a nežádoucích dopadů AI – a také za to, aby AI nepoškodila dobré jméno podniku a odrážela jeho hodnoty a cíle.
 • Pracovní trh kvalifikovaných AI specialistů je hyperkompetitivní – naleznete na něm řadu technických expertů, kteří ale mají poměrně horizontální znalosti. Často postrádají byznysové či doménové znalosti, které možná budete potřebovat.
 • Když už se pokoušíte někoho zaměstnat, měli byste si připravit jasné argumenty, proč by měl pracovat právě pro vás – hodnotovou propozicí nejsou jen peníze nebo „benefity“, ale také růst, rozvoj, povaha vlastní práce, nebo technologie s nimiž se bude pracovat.
 • Klíčové je udržení těchto lidí. Jednou z nejlepších cest, jak si zaměstnance udržet, je vytvořit jim jasný plán toho, co mohou očekávat, pokud v podniku zůstanou.