Podmínky poskytování služeb – Gartner Czech Republic s.r.o.

Aktuální verzi podmínek naleznete také na webu Gartner.com (PDF verze).

Tyto podmínky poskytování (dále jen „Podmínky poskytování služeb“) předplacených výzkumných služeb a s tím souvisejících služeb jsou uzavřeny mezi společností Gartner Czech Republic s.r.o., se sídlem na adrese Štefánikova 248/32, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 265 00 281, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 86088 (dále jen „Gartner“), a Klientem a stanoví podmínky využití produktů a služeb společnosti Gartner (dále jen „Služby“) poskytovaných Klientovi.

1. Objednávky služeb

Objednávky služeb (původně označované jako Smlouvy o poskytování služeb) vymezují jednu či více Služeb, které má společnost Gartner poskytovat (jak je podrobněji popsáno v jednom nebo více „Popisech služeb“), dobu trvání licence Klienta na tyto Služby a poplatky, které má Klient platit. Smluvní strany sjednávají, že každá Objednávka služeb se řídí těmito Podmínkami poskytování služeb, není-li v Objednávce služeb písemně sjednáno jinak. Objednávky služeb není možné zrušit a mohou být ukončeny pouze v případě podstatného porušení některou ze smluvních stran, a to na základě písemné výpovědi s 30denní výpovědní dobou, nedojde-li v průběhu výpovědní doby k nápravě daného porušení. V případě rozporu mezi jakýmkoliv ustanovením těchto Podmínek poskytování služeb a ustanovením některé Objednávky služeb má po dobu jejího trvání přednost ustanovení dané Objednávky služeb. Popis služeb popisuje každou zakoupenou Službu, včetně jejího názvu, úrovní přístupu a jejích výstupů, stanoví další specifické podmínky pro konkrétní Službu, je dostupný buď prostřednictvím hypertextového odkazu uvedeného v Objednávce služeb, na základě které je daná Služba zakoupena, nebo může být ke každé Objednávce služeb připojen ve fyzické podobě a v každém případě tvoří nedílnou součást Objednávky služeb. Společnost Gartner může názvy, úrovně přístupu a výstupy jednotlivých Služeb pravidelně aktualizovat. Pokud Klient nějaké Služby přidá nebo rozšíří úroveň služby či přístupu, bude nutné uzavřít další Objednávku služeb.

2. Vlastnictví a používání Služeb

Společnost Gartner vlastní a ponechává si veškerá práva ke Službám, která nebyla výslovně udělena Klientovi. Přístup ke Službám mají pouze osoby uvedené v Objednávce služeb (každá z nich dále jen „Licencovaný uživatel“). Každému Licencovanému uživateli bude vydáno jedinečné heslo, které nesmí být dále šířeno. Klient souhlasí s tím, že se seznámí s předpisem Gartner Usage Policy, který je všem Licencovaným uživatelům k dispozici v sekci „Policies“ na stránkách gartner.com, a bude jej dodržovat. Předpis Gartner Usage Policy mimo jiné stanoví, jakým způsobem může Klient zaměňovat Licencované uživatele, pořizovat výpisky z výzkumných zpráv společnosti Gartner a/nebo je sdílet v rámci organizace Klienta a případně externě citovat nebo sdílet výstupy ze Služeb.

3. VYLOUČENÍ ZÁRUK

SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY ZA STÁVAJÍCÍCH PODMÍNEK A SPOLEČNOST GARTNER VÝSLOVNĚ VYLUČUJE VEŠKEROU ODPOVĚDNOST, AŤ JIŽ VÝSLOVNOU ČI PŘEDPOKLÁDANOU, ZÁKONNOU NEBO JINOU, ZEJMÉNA JAKÉKOLIV PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A ZÁRUKY PŘESNOSTI, ÚPLNOSTI ČI PŘIMĚŘENOSTI INFORMACÍ. KLIENT SI JE VĚDOM NEJISTOT SPOJENÝCH S JAKOUKOLIV ANALÝZOU NEBO INFORMACEMI, KTERÉ MOHOU BÝT POSKYTNUTY V RÁMCI SLUŽEB, A BERE NA VĚDOMÍ, ŽE SLUŽBY NENAHRAZUJÍ JEHO VLASTNÍ NEZÁVISLÉ HODNOCENÍ A ANALÝZU A NEMĚLY BY BÝT POVAŽOVÁNY ZA DOPORUČENÍ K REALIZACI JAKÉHOKOLIV POSTUPU. SPOLEČNOST GARTNER NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ KROKY ANI ROZHODNUTÍ, KTERÁ MŮŽE KLIENT NA ZÁKLADĚ SLUŽEB NEBO JAKÝCHKOLIV INFORMACÍ ČI ÚDAJŮ V NICH OBSAŽENÝCH UČINIT. KLIENT BERE NA VĚDOMÍ, ŽE NESE VEŠKERÁ RIZIKA SPOJENÁ S POUŽÍVÁNÍM SLUŽEB.

4. Důvěrné informace

Každá smluvní strana se zavazuje zachovávat mlčenlivost ve vztahu k veškerým informacím, které jí sdělí druhá smluvní strana v souvislosti s těmito Podmínkami poskytování služeb a které (i) jsou zřetelně označeny jako důvěrné, jsou-li poskytovány v písemné podobě, (ii) předchází jim prohlášení, že se jedná o důvěrné informace, jsou-li poskytovány ústně, a toto prohlášení je písemně potvrzeno do 30 dnů od prvního poskytnutí takových informací nebo (iii) mohou být průměrně rozumnou osobou vyhodnoceny jako důvěrné na základě povahy informací, které mají být poskytnuty, a okolností, za nichž mají být poskytnuty. Tato povinnost zachování mlčenlivosti se nevztahuje na žádné informace, které: (1) jsou v době jejich poskytnutí veřejně dostupné, (2) byly nezávisle vyvinuty přijímající smluvní stranou, (3) staly se veřejně známými bez zavinění přijímající smluvní strany poté, co jí je sdělující smluvní strana poskytla, (4) jsou v době jejich poskytnutí sdělující smluvní stranou již přijímající smluvní straně k dispozici bez povinnosti zachování mlčenlivosti nebo (5) jsou sděleny sdělující smluvní stranou třetí straně bez povinnosti zachování mlčenlivosti. Vedle toho může přijímající smluvní strana tyto informace zveřejnit v rozsahu vyžadovaném právními předpisy.Klient bere na vědomí, že společnost Gartner se zabývá výzkumem a analýzou informačních technologií a tato povinnost zachování mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které její pracovníci, zabývající se výzkumem, analýzou nebo poradenskou činností získali z jiných zdrojů.

5. Ochrana údajů

Při plnění svých povinností z Objednávky služeb budou společnost Gartner i Klient postupovat v souladu se všemi platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Při poskytování Služeb bude společnost Gartner dodržovat svůj globální předpis o ochraně osobních údajů, který je k dispozici na adrese gartner.com/privacy.

6. Různé
  1. Postupitelnost. Objednávky služeb a tyto Podmínky poskytování služeb, jakož i práva udělená Klientovi podle těchto Podmínek poskytování služeb nesmějí být žádnou ze smluvních stran postoupena, sublicencována či převedena, ať již jako celek nebo částečně, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, s výjimkou právního nástupce, který převezme v podstatě celý závod nebo majetek smluvní strany na základě přeměny či akvizice. V případě, že je souhlas vyžadován, nebude bezdůvodně odepřen.
  2. Řešení sporů. Veškeré spory, rozepře nebo nároky, které mohou vzniknout z Objednávky služeb nebo v souvislosti s ní či s její účinností, uzavřením, změnou, plněním, porušením, ukončením nebo platností, podléhají výhradní příslušnosti soudů v Praze.
  3. Rozhodné právo. Objednávka služeb a tyto Podmínky poskytování služeb se řídí a budou vykládány v souladu s právním řádem České republiky.
  4. Používání názvu, ochranné známky a loga. Bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany nesmí žádná ze smluvních stran používat název, ochranné známky nebo logo druhé smluvní strany v propagačních materiálech, propagačních sděleních, reklamě nebo jiných podobných publikacích či sděleních.
  5. Neexistence oprávněných třetích stran. Objednávka služeb a tyto Podmínky poskytování služeb svědčí výhradně ku prospěchu smluvních stran. Žádná třetí strana nebude oprávněna (i) spoléhat na Služby poskytované společností Gartner nebo (ii) domáhat se odpovědnosti společnosti Gartner v důsledku poskytnutí Služeb.
  6. Přetrvávající platnost ustanovení. Ustanovení bodů 3, 4, 5 a 6 písm. b), c), d), e), f) a g) zůstávají v platnosti i po ukončení jakékoliv Objednávky služeb.
  7. Účinná dohoda. Tyto Podmínky poskytování služeb spolu s jakýmikoliv Objednávkami služeb tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu těchto Podmínek poskytování služeb. Tyto Podmínky poskytování služeb nahrazují všechny předchozí dohody mezi smluvními stranami. Společnost Gartner může tyto Podmínky poskytování služeb průběžně aktualizovat, a následně tak bude platit jejich nové znění