1. Uzavření a doba trvání Smlouvy. Společnost KPC-Group, s.r.o., se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek KPC (dále též jen „VOP“) označuje za „KPC“ a smluvní partner se pro účely těchto VOP označuje jako „Klient“. KPC poskytuje své služby výlučně na základě těchto VOP, není-li výslovně písemně sjednáno jinak, a tudíž tyto VOP platí i pro všechny budoucí obchodní vztahy,
  a to i v případě, že nejsou znovu výslovně dohodnuty. Všechny obchodní vztahy mezi KPC a Klientem, tj. Smlouva a její přílohy (včetně Přílohy č. 1 Smlouvy, jejíž součástí jsou tyto VOP), se zjednodušení dále v těchto VOP označují jako „Smlouva“. Obchodní vztahy mezi KPC a Klientem jsou uzavřeny vždy písemnou formou, buď na základě Smlouvy, nebo objednávky. Odchylky od VOP jsou platné jen tehdy, pokud byly KPC písemně potvrzeny.
 2. Doba trvání Smlouvy. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to dobu stanovenou ve vlastní Smlouvě, a je tak možné ji ukončit pouze písemným odstoupením od Smlouvy. Od Smlouvy je možné odstoupit pouze v případě jejího podstatného porušení některou ze stran, kdy druhá strana svého smluvního partnera na toto porušení písemně upozorní a poskytne mu 30 denní lhůtu pro zjednání nápravy.
 3. Vlastnictví a využití Služeb. Práva k databázím Gartner náležejí společnosti Gartner, Inc., sídlem Gartner Ireland Limited of Level 4, 80 Harcourt Street, Dublin 2, Ireland, registrační číslo: 182294, daňové číslo IE6582294W a/anebo jeho přidružené organizace (dále jen „Gartner“). Autorská práva k výstupům, které Klient získá z Databáze Gartner (zejm. jednotlivé analýzy), a k jiným výstupům, které Objednateli na základě Smlouvy poskytne KPC (např. lokální interpretace analýz) náležejí KPC. KPC uděluje v souladu s čl. 9 vlastní Smlouvy (Přechod vlastnického práva a autorská práva) Klientovi licenci ohledně autorských práv k výstupům dle předchozí věty. Gartner popřípadě KPC si vyhrazují všechna práva ke Službám poskytnutých Klientovi, která nejsou na základě Smlouvy Klientovi poskytnuty a ke kterým není udělena Klientovi licence dle čl. 9 vlastní Smlouvy. Klient může (i) vytisknout jednu kopii individuální analýzy pro své osobní, respektive vnitřní užití; (ii) udělat si výpis z individuální výzkumné zprávy pro interní prezentace anebo materiály, které jsou určené pro ostatní pracovníky Klienta pod podmínkou, že budou určeny pouze pro interní potřeby Klienta. Klient nesmí redistribuovat kopie jednotlivých výzkumných zpráv osobám, které nejsou uživateli služeb, a to ani elektronicky anebo jinak, pokud tato možnost specificky nevyplývá z Popisu služeb. Klient ani uživatelé nesmí reprodukovat anebo distribuovat Služby externím subjektům nebo osobám, které k přijetí služeb poskytnutých na základě této Smlouvy nejsou oprávněny (dále jen „externí užití“) bez předcházejícího písemného souhlasu KPC, a to kromě externí distribuce kompletních kopií jednotlivých dokumentů zakoupených Klientem. Klient je povinen se seznámit s „Usage Guidelines for Gartner Services”, které jsou dostupné pro licencované uživatele v sekci „Policies” na gartner.com, a tyto dodržovat. Klient zejména souhlasí, že výběry ze Služeb může pro externí použití využít pouze za předpokladu, že dostane předcházející písemný souhlas od oddělení Gartner pro styk s dodavateli, které je dostupné e-mailem na adrese , popřípadě od KPC. Jakékoliv externí použití Služeb musí být v souladu s „Copyright and Quote Policy“, kterou Gartner publikuje na webových stránkách gartner.com v sekci pro styk se zákazníky. Služby nesmí být Klientem uložené v žádném informačním skladu ani ve vyhledávacím systému. Tímto bodem (Vlastnictví a využití Služeb) není nijak dotčen čl. 7 odst. 7.3 Smlouvy.
 4. Přístup k Službám. Přístup ke Službám je omezený na počet pojmenovaných jednotlivců (Uživatelů), uvedených ve Smlouvě. Klient může změnit Uživatele bez předchozího souhlasu KPC v případě, že: (1) Uživatel ukončí zaměstnanecký poměr s Klientem, nebo (2) Uživatelova pracovní pozice se podstatně změnila tak, že přístup Uživatele ke Službám není nadále Klientem považovaný za potřebný. Jestliže si Klient přeje změnit Uživatele z jakéhokoliv jiného důvodu, Klient k tomu musí získat předcházející souhlas KPC. Tento souhlas nebude bezdůvodně odmítnutý, je-li požadovaný pouze příležitostně a omezeně. Klient musí zajistit přiměřená bezpečnostní opatření, aby omezil přístup ke Službám pouze autorizovaným Uživatelům. Ve smyslu odstavce 10 písmene (a) („Přenositelnost”), Služby poskytnuté Klientovi nemohou být dále pronajaty, předány anebo jinak přeneseny na jakoukoliv třetí osobu.
 5. Monitorování využití. Klient souhlasí, že KPC může za účelem dodržování podmínek Smlouvy Klientem monitorovat aktivity Klienta na svých web stránkách a na webových stránkách www.gartner.com, včetně využívání Služeb poskytovaných Klientovi k tomu určenými jednotlivci – oprávněnými uživateli. Klient souhlasí, že poskytne KPC na základě předchozího požadavku dostupné záznamy anebo jinou relevantní evidenci o zajištění souladu čerpání služeb Klientem s touto Smlouvou. KPC za účelem ověření výše uvedeného je oprávněn provést u Klienta kontrolu, ke které je Klient povinen poskytnout KPC součinnost. Kontrola bude omezena na prozkoumání těch záznamů, a/nebo častí systému Klienta, které jsou relevantní pro vyhodnocení využití Služeb poskytovaných na základě Smlouvy. Kontrola může být provedena pouze v době běžné pracovní doby Klienta a oznámena v přiměřené lhůtě.
 6. Neveřejné informace Klienta. KPC souhlasí, že bude zachovávat důvěrnost každé informace specifické pro Klienta, kterou Klient odevzdá KPC v souvislosti s touto Smlouvou, jestliže je (i) jasně označená jako důvěrná při jejím poskytnutí v písemné formě, anebo (ii) bude prohlášená za důvěrnou, je-li poskytnuta ústně, a toto stanovisko bude potvrzené písemně v průběhu 15 dnů od prvního odevzdání informace. Tato povinnost utajení se nebude aplikovat na žádnou informaci, která: (1) je veřejně přístupná v době jejího odevzdání; (2) je nezávisle zjištěná KPC nebo Gartner; (3) je zveřejněná jinak než porušením ze strany KPC nebo Gartner poté, co ji Klient odevzdal KPC nebo Gartner; (4) je už k dispozici KPC nebo Gartner bez jakýchkoliv závazků důvěrnosti v době, kdy ji Klient odevzdal KPC nebo Gartner; anebo (5) ji Klient odevzdal třetí straně bez jakéhokoliv závazku důvěrnosti. Vedle toho může KPC nebo Gartner zpřístupnit tuto informaci, je-li to požadované pro soudní proces. Klient bere na vědomí, že KPC působí v oblasti výzkumu a analýz informačních technologií a tento závazek důvěrnosti se nevztahuje na informace získané výzkumnými, analytickými anebo konzultačními divizemi KPC z jiných zdrojů. Ustanovení předchozí věty se vztahuje na Gartner obdobně.
 7. Vyloučení všech ostatních záruk. Služby jsou poskytované Klientovi tak, jak jsou vymezeny v popisu služeb. KPC výslovně vylučuje jakoukoliv svoji odpovědnost vyplývající z případné nevhodnosti Klientem objednané služby ke Klientem požadovanému účelu. Klient uzavřením Smlouvy chápe nejistoty a rizika spojená s analýzami informací, které jsou poskytovány jako část Služeb.
 8. Odpovědnost. Klient nese odpovědnost za případné porušení práv duševního vlastnictví specifikovaných v Smlouvě.
 9. Ochrana údajů. Při plnění povinností dle Smlouvy se smluvní strany zavazují při nakládání s osobními údaji svých zaměstnanců, popřípadě třetích osob, nezbytných k plnění svých závazků, postupovat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; GDPR) a s ostatními platnými a účinnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, např. se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, jakož i dalšími právními normami. S ohledem na výše uvedené je Klient povinen zajistit, že každé odevzdání osobních údajů Klientem, které se vztahuje na zaměstnance Klienta, popřípadě na jinou třetí osobu, bude provedeno v souladu s výše uvedenými právními předpisy. : (a) aby bylo možné poskytnout Klientovi Služby a že KPC popřípadě Gartner může zpřístupnit tato data třetím stranám, pokud to bude potřebné k plnění povinností KPC ze Smlouvy; a (b) může občas informovat Klienta o dalších produktech anebo službách, o kterých si KPC popřípadě Gartner myslí, že jsou pro Klienta zajímavé. Pokud si některá osoba nepřeje dostávat takovéto informace od KPC, popřípadě Gartner, potom o této skutečnosti vyrozumí Gartner na adrese , a KPC na adrese info@kpc-group.cz.
 10. Další ustanovení

(a) Přenositelnost. Klient není oprávněn jakákoliv svá práva vyplývající mu z této Smlouvy postoupit na třetí osobu. Omezení vyplývající z předchozí věty se neuplatní v případě právního nástupnictví Klienta, nebo v případě postoupení práv Klienta na jeho jinou společnost, se kterou tvoří koncern.

(b) Řešení sporů. Spory vznikající z této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou budou řešeny věcně
a místně příslušným soudem.

(c) Aplikované právo. V záležitostech Smlouvou výslovně neupravených se smluvní strany řídí občanským zákoníkem a dalšími příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

(d) Vyšší moc. Nečinnost kterékoliv strany bude ospravedlněna pouze v případě, že plnění nebylo možné kvůli stávce, vládnímu rozhodnutí anebo omezení, úpadku dodavatelů, válečných anebo teroristických útoků, anebo jakýchkoliv jiných důvodů, kde důvod nemožnosti plnění je mimo dosah kontroly neplnící strany.

(e) Samostatnost. Případná neplatnost některého z ustanovení Smlouvy, ať už způsobená rozporem s právními předpisy, následnou změnou právních předpisů, chybou v psaní či počítání či z jakýchkoliv jiných důvodů, nezakládá neplatnost celé Smlouvy, ale pouze neplatnost takto postiženého ustanovení Smlouvy. Pro případ neplatnosti některého z ustanovení Smlouvy se smluvní strany zavazují postižené ustanovení nahradit ustanovením, které nejlépe odpovídá obsahu a účelu neplatného ustanovení.

(f) Použití jména, ochranné známky a loga. Bez předcházejícího písemného souhlasu druhé strany, žádná
ze stran nemůže použít jméno, obchodní známku anebo logo druhé strany v propagačních materiálech, veřejných vyhlášeních, inzerci anebo v jiných podobných publikacích nebo vyhlášeních.

(g) Vyloučení třetích stran. Smlouva je pouze ve pro prospěch smluvních stran. Žádná třetí strana nemůže mít právo na využití Služeb poskytovaných KPC, anebo se pokusit přenést odpovědnost na KPC v důsledku Služeb.

(h) Přetrvávající ustanovení. Odstavce 5, 6, 7, 8 a 10 (b), (c), (f), (g) a (h) zůstávají v platnosti i po skončení této Smlouvy, jakož i její další ustanovení, u kterých toto vyplývá z jejich povahy.

(i) Závěrečná ustanovení. Smluvní strany prohlašují, že ohledně předmětu Smlouvy považují za nerozhodné
a tudíž bez právních účinků vše, co bylo sjednáno či zapsáno před podpisem Smlouvy a co není její výslovnou součástí. Smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků. Taktéž její zrušení je možno provést pouze písemnou formou.

V Praze dne 30.10.2019

Stáhnout všeobecné obchodní podmínky