1. Úvodní ustanovení. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) společnosti KPC-Group, s.r.o., IČO: 265 00 281, se sídlem Štefánikova 248/32, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 86088 (dále jen „KPC“) tvoří nedílnou součást smluv o poskytování služeb sjednaných mezi poskytovatelem a objednatelem, přičemž společnost KPC vystupuje vždy jako poskytovatel (objednatel dále jen jako „Klient“) (KPC a Klient dále společně jako „Smluvní strany“).
 2. Smlouva. Smluvní strany mezi sebou sjednávají smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“). Veškeré smluvní vztahy mezi KPC a Klientem se řídí těmito Podmínkami, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak. Smlouva vzniká buď podpisem Smlouvy oběma Smluvními stranami nebo okamžikem potvrzení objednávky Klienta KPC, přičemž takové potvrzení může být uskutečněno e-mailem.
 3. Odměna. Odměna KPC za poskytování služeb dle Smlouvy i způsob jejího hrazení je specifikována ve Smlouvě (dále jen „Odměna“). Odměna zahrnuje i veškeré náklady KPC související s poskytnutím služeb KPC. KPC je plátcem DPH, přičemž Odměna nezahrnuje DPH v zákonné výši. Klient je povinen uhradit KPC Odměnu na základě daňového dokladu - faktury, jež je vystaven v souladu s platnými právními předpisy, Smlouvou a těmito Podmínkami. Splatnost daňového dokladu – faktury je 14 dní od data vystavení daňového dokladu.
 4. Doba trvání a ukončení Smlouvy. Smlouva je uzavřena na dobu určitou. Pokud některá ze Smluvních stran poruší podstatným způsobem své povinnosti vyplývající ze Smlouvy a těchto Podmínek, je druhá Smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit. Oprávněná strana je povinna před odstoupením od Smlouvy písemně vyzvat druhou Smluvní stranu k nápravě a stanovit lhůtu pro nápravu v délce alespoň 30 dní. Za podstatné porušení povinností KPC se považuje zejména zaviněné neposkytnutí služeb řádně a včas, kdy prodlení trvá déle než 30 dnů. Za podstatné porušení povinností Klienta se považuje zejména nezaplacení Odměny a dále neposkytnutí potřebné součinnosti KPC. V případě odstoupení od Smlouvy Smlouva zaniká k okamžiku, kdy je písemné odstoupení od Smlouvy doručeno druhé Smluvní straně.
 5. Další práva a povinnosti KPC. KPC je při plnění závazků ze Smlouvy oprávněna zajistit plnění i s pomocí nebo prostřednictvím třetích osob. KPC není povinna poskytovat služby dle Smlouvy, pokud je Klient v prodlení s uhrazením Odměny. KPC nenese odpovědnost za škodu způsobenou nesprávným využitím služeb dle Smlouvy, které způsobil Klient nebo, zaměstnanci nebo spolupracovníci.
 6. Další práva a povinnosti Klienta. Klient je povinen poskytnout KPC plnou součinnost při poskytování služeb dle Smlouvy, včetně umožnění přístupu KPC ke všem zařízením a dokumentům, ohledně kterých jsou poskytovány služby dle Smlouvy. Klient umožní KPC a jeho pracovníkům plný přístup k vlastnímu programovému vybavení a k automatizovanému i neautomatizovanému informačnímu systému v rozsahu nezbytném pro řádné plnění Smlouvy.
 7. Smluvní pokuta, náhrada škody. Pokud je Klient v prodlení se zaplacením Odměny nebo jiného peněžitého závazku vůči KPC, je povinen KPC uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky. Uhrazením smluvní pokuty ze strany Klienta není nijak dotčen nárok KPC na náhradu škody a/nebo uhrazení úroků z prodlení dle platných právních předpisů. Rozsah náhrady škody vzniklé Klientovi v souvislosti se Smlouvou, kterou je KPC povinna uhradit, je omezen pouze do výše 20 % Odměny dle Smlouvy, přičemž náhrada ušlého zisku je zcela vyloučena.
 8. Vlastnictví a využití služeb. Práva k databázím využívaným KPC náleží společnosti Gartner, Inc., sídlem Gartner Ireland Limited of Level 4, 80 Harcourt Street, Dublin 2, Irsko, registrační číslo: 182294, daňové číslo IE6582294W a/anebo jeho přidružené organizaci (dále jen „Gartner“). Gartner a KPC si vyhrazují všechna práva ke službám poskytnutých Klientovi na základě Smlouvy, ke kterým není udělena Klientovi licence dle čl. 9 Smlouvy. Klient je oprávněn (i) vytisknout jednu kopii individuální analýzy pro své osobní, respektive vnitřní užití; (ii) vyhotovit si výpis z individuální výzkumné zprávy pro interní prezentace anebo materiály, které jsou určené pro ostatní pracovníky Klienta, pod podmínkou, že budou určeny pouze pro interní potřeby Klienta. Klient není oprávněn redistribuovat kopie jednotlivých výzkumných zpráv osobám, které nejsou uživateli služeb ani veřejnosti, a to ani elektronicky anebo jinak, pokud tato možnost specificky nevyplývá z popisu služeb ve Smlouvě. Klient ani uživatelé nesmí reprodukovat anebo distribuovat služby na základě Smlouvy externím subjektům nebo osobám, které k přijetí služeb poskytnutých na základě Smlouvy nejsou oprávněny bez předcházejícího písemného souhlasu KPC, a to kromě externí distribuce kompletních kopií jednotlivých dokumentů zakoupených Klientem. Klient je povinen se seznámit s „Usage Guidelines for Gartner Services”, které jsou dostupné pro licencované uživatele v sekci „Policies” na webových stránkách www.gartner.com, a tyto dodržovat. Klient zejména souhlasí, že výběry ze služeb může pro externí použití využít pouze za předpokladu předcházejícího písemného souhlasu od KPC nebo Gartner. Jakékoliv externí použití Služeb musí být v souladu s „Copyright and Quote Policy“, kterou Gartner publikuje na webových stránkách gartner.com v sekci pro styk se zákazníky. Služby nesmí být Klientem uložené v žádném informačním skladu ani ve vyhledávacím systému. Tímto bodem není nijak dotčen čl. 7 odst. 7.3 Smlouvy.
 9. Přístup ke službám dle Smlouvy. Přístup ke službám je omezený na počet pojmenovaných jednotlivců (Uživatelů), uvedených ve Smlouvě. Klient může změnit Uživatele bez předchozího souhlasu KPC v případě, že: (i) Uživatel ukončí zaměstnanecký poměr s Klientem, nebo (ii) Uživatelova pracovní pozice se podstatně změnila tak, že přístup Uživatele ke Službám není nadále Klientem považovaný za potřebný. Jestliže si Klient přeje změnit Uživatele z jakéhokoliv jiného důvodu, Klient k tomu musí získat předcházející souhlas KPC. Tento souhlas nebude bezdůvodně odmítnutý, je-li požadovaný pouze příležitostně a omezeně. Klient musí zajistit přiměřená bezpečnostní opatření, aby omezil přístup ke službám pouze autorizovaným Uživatelům.
 10. Autorská práva, průmyslová práva. Pokud má výsledek činnosti KPC povahu autorského díla, podléhá režimu zákonu č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Klient je pak oprávněn použít autorské dílo pouze k účelům vyplývajícím ze Smlouvy a těchto Podmínek, k jiným účelům je Klient oprávněn použít autorské dílo pouze s přechozím písemným souhlasem KPC. Bez předcházejícího písemného souhlasu druhé Smluvní strany není žádná Smluvní strana oprávněna použít jméno, firmu, ochrannou známku anebo logo druhé Smluvní strany v propagačních materiálech, veřejných prohlášeních, vyhlášeních, inzerci anebo v jiných podobných publikacích. Licence poskytnutá KPC Klientovi je ujednána jako nevýhradní, územně neomezená a bez možnosti sjednání podlicence.
 11. Vady. V případě, že má výstup ze služeb KPC nebo služby vady, má Klient nárok na jejich napravení podle podmínek uvedených v tomto článku Podmínek. Klient je povinen si veškeré předané a materiály obdržené od KPC zkontrolovat nejpozději do pěti dní od jejich předání a ve stejné lhůtě oznámit KPC případné vady. Při zmeškání této lhůty Klientovi právo na nápravu vad zaniká. KPC po oznámení vad nejpozději do 10 dnů oznámí Klientovi, jak bude ve věci dále postupovat, zda se skutečně jedná o vady a pokud ano, jakým způsobem budou napraveny.
 12. Mlčenlivost. KPC se zavazuje, že bude zachovávat důvěrnost každé informace specifické pro Klienta, kterou Klient odevzdá KPC v souvislosti se Smlouvou, jestliže je (i) jasně označená jako důvěrná při jejím poskytnutí v písemné formě, anebo (ii) bude prohlášená za důvěrnou, je-li poskytnuta ústně, a toto stanovisko bude potvrzené písemně v průběhu 15 dnů od prvního odevzdání informace. Tato povinnost se nebude aplikovat na žádnou informaci, která: (i) je veřejně přístupná v době jejího odevzdání; (ii) je nezávisle zjištěná KPC nebo Gartner; (iii) je zveřejněná jinak než porušením ze strany KPC nebo Gartner poté, co ji Klient odevzdal KPC nebo Gartner; (iv) je už k dispozici KPC nebo Gartner bez jakýchkoliv závazků důvěrnosti v době, kdy ji Klient odevzdal KPC nebo Gartner; anebo (v) ji Klient odevzdal třetí straně bez jakéhokoliv závazku důvěrnosti. Klient bere na vědomí, že KPC působí v oblasti výzkumu a analýz informačních technologií a tento závazek důvěrnosti se nevztahuje na informace získané výzkumnými, analytickými anebo konzultačními divizemi KPC z jiných zdrojů. Ustanovení předchozí věty se vztahuje na Gartner obdobně. KPC je oprávněna důvěrné informace využít v případě soudního sporu s Klientem nebo je sdělit státním orgánům, pokud si je vyžádají.
 13. Vyšší moc. Žádná Smluvní strana nenese odpovědnost za nesplnění některé ze svých povinností, pokud k takovému porušení Podmínek nebo Smlouvy došlo na základě působení vyšší moci. To neplatí, pokud Smluvní strana mohla takový stav předpokládat anebo byla již v prodlení s plněním svých povinností před tím, než událost vyšší moci nastala. Smluvní strana, jež nesplnila své povinnosti dle těchto Podmínek v důsledku vyšší moci, je povinna to oznámit druhé Smluvní straně nejpozději do 5 dní poté, co k takovému porušení povinnosti došlo. Pokud stav vyšší moci trvá déle než 30 dnů, je druhá Smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit. Ustanovení § 2006 až § 2008 občanského zákoníku se nepoužijí.
 14. Ochrana osobních údajů. KPC na ochraně osobních údajů velmi záleží, a proto vypracovala informační prohlášení o tom, jak osobní údaje zpracovává. Toto prohlášení je dostupné na //kpc-group.cz/zpracovani-osobnich-udaju
 15. Závěrečná ustanovení
  a) Smluvní strany prohlašují, že ohledně předmětu Smlouvy považují za nerozhodné a tudíž bez právních účinků vše, co bylo sjednáno či zapsáno před podpisem Smlouvy a co není výslovnou součástí Smlouvy nebo Podmínek,
  b) Smluvní strany nejsou oprávněny jakákoliv svá práva plynoucí ze Smlouvy nebo těchto Podmínek postoupit na třetí osobu bez souhlasu druhé Smluvní strany, toto omezení se neuplatní v případě přechodu práv a povinností v případě právního nástupnictví nebo v případě práv postoupení práv Klienta na jinou společnost, se kterou tvoří společnost Klienta koncern.
  c) Za písemnou formu dle těchto Podmínek se nepovažuje e-mail, pokud není výslovně uvedeno jinak.
  d) Jakékoliv odchylky od těchto Podmínek, jejich dodatky či změny jsou platné a účinné, pouze pokud jsou písemně odsouhlaseny oběma Smluvními stranami. Případné obchodní podmínky Klienta se nepoužijí.
  e) Smlouvu lze měnit pouze písemnými a číslovanými dodatky odsouhlasenými oběma Smluvními stranami.
  f) Pokud by z jakéhokoli důvodu jakékoli ustanovení Smlouvy nebo těchto Podmínek bylo soudem posouzeno jako neplatné, neúčinné či nevymahatelné, takové ustanovení nebude mít vliv na platnost a účinnost zbývajících ustanovení Smlouvy a Podmínek; Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě zahájí neprodleně jednání za účelem pozměnění takového ustanovení tak, aby se stalo platným, účinným a vymahatelným, a zároveň v maximální možné míře zachovalo původní záměr stran ohledně ustanovení upravujícího danou otázku.
  g) V případě, že se spor související se Smlouvou nepodaří vyřešit smírně, se Smluvní strany dohodly, že příslušný soud k projednání a rozhodnutí ve věci je obvodní soud dle místa sídla KPC.
  h) Rozhodným právem je právní řád České republiky.
  j) Práva a povinnosti smluvních stran v těchto Podmínkách neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. 

  V Praze dne 30. 3. 2020

  KPC-Group, s.r.o.
  Ing. Oldřich Příklenk, jednatel