1. Úvodní ustanovení. Tyto podmínky (dále jen „Podmínky“) společnosti KPC-Group, s.r.o., IČO: 265 00 281, se sídlem Štefánikova 248/32, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 86088 (dále jen „KPC“) upravují základní podmínky storna vstupenek a dalších nároků souvisejících s akcemi pořádanými KPC (dále jen „Akce“).
 2. Vznik smluvního vztahu. Zájemce za Akci (dále jen „Klient“) hradí cenu (dále jen „Vstupné“) a po zaplacení Vstupného obdrží na svůj e-mail doklad – potvrzení o registraci, které ho opravňuje ke vstupu na Akci (dále jen „Potvrzení o registraci“).
 3. Smlouvu je možné uzavřít dvěma způsoby:
  a) kliknutím Klienta na tlačítko „POTVRDIT“ nebo
  b) přes e-mailovou komunikaci; Smlouva je pak uzavřena okamžikem doručení potvrzení KPC na e-mail Klienta o tom, že jeho registraci na Akci přijímá.
 4. Vstupné. Potvrzení o registraci. Vstupné je uvedeno včetně zákonné sazby DPH. Potvrzení o registraci je bez souhlasu KPC nepřenosné.
 5. Storno ze strany Klienta. Registraci na Akci je Klient oprávněn stornovat písemně prostřednictvím emailu zaslaného na nejpozději pět pracovních dnů před konáním Akce, není-li u konkrétní Akce uvedeno jinak. V případě včasného stornování má Klient nárok na vrácení Vstupného v plné výši. V případě, že Klient neprovede stornování včas, nemá nárok na vrácení žádné části Vstupného.
 6. Nekonání Akce. Pokud je Akce zrušena, KPC se zavazuje Klienta informovat o tom, že je Akce zrušena, a to na kontakt, který Klient uvedl při vytvoření rezervace. KPC neodpovídá za nedoručení tohoto vyrozumění, pokud nebude možné Klienta tímto způsobem vyrozumět nebo pokud bylo vyrozumění o zrušení akce doručeno se zpožděním, které nezavinila společnost KPC. V případě, že dojde ze strany KPC k úplnému zrušení Akce bez uvedení náhradního termínu, má Klient právo na vrácení Vstupného v plné výši, Vstupné mu bude vráceno na bankovní účet, ze kterého jej uhradil do 10 dnů od původního data konání Akce. Klient je v případě zrušení Akce oprávněn využít nabídku účasti na jiné akci KPC, případný rozdíl v ceně Vstupného mu bude vyrovnán.
 7. Další povinnosti Klienta. Klient je při registraci na Akci povinen zadat správné a platné osobní údaje a tyto v registračním formuláři překontrolovat. KPC neodpovídá za škodu, která Klientovi vznikne tím, že nezadal správné osobní údaje, zejména kontaktní e-mail, na který mu má být doručena Potvrzení o registraci. Klient je povinen při vstupu na Akci přeložit Potvrzení o registraci s jeho jménem. Předložením Potvrzení o registraci vyjadřuje držitel Potvrzení o registraci souhlas s provozními předpisy místa konání Akce a pokyny KPC nebo jiného pořadatele.
 8. Ochrana osobních údajů. KPC na ochraně osobních údajů velmi záleží, a proto vypracovala informační prohlášení o tom, jak osobní údaje zpracovává. Toto prohlášení je dostupné na //kpc-group.cz/zpracovani-osobnich-udaju
 9. Závěrečná ustanovení. V případě, že se spor mezi smluvními stranami nepodaří vyřešit smírně, se smluvní strany dohodly, že příslušný soud k projednání a rozhodnutí ve věci je obvodní soud dle místa sídla KPC. Rozhodným právem je právní řád České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran v těchto Podmínkách neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
 10. Veškeré dotazy a případné reklamace je třeba co nejdříve doručit do obchodního úseku KPC-Group, s.r.o., (e-mail: , tel: + 420 257 322 524, poštovní adresa: KPC-Group, s.r.o., obchodní úsek, Štefánikova 248/32, 150 00 Praha 5).

 

V Praze dne 30. 3. 2020

KPC-Group, s.r.o.
Ing. Oldřich Příklenk, jednatel