Reklamační řád

  1. Tímto reklamačním řádem se řídí reklamace veškerých účastnických poplatků zakoupených u společnosti KPC-Group, s.r.o.
  2. Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není v tomto reklamačním řádu nebo u konkrétní akce výslovně uvedeno jinak.
  3. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje.
  4. V případě zrušení akce bude objednatel, na kterého má KPC-Group, s.r.o., kontakt (e-mail, poštovní adresa, fax apod.), písemně vyrozuměn, že akce je zrušena. KPC-Group, s.r.o., nezodpovídá za nedoručení vyrozumění, pokud nebude možné objednatele tímto způsobem vyrozumět nebo pokud bylo vyrozumění o zrušení akce doručeno se zpožděním, které nezavinila společnost KPC-Group, s.r.o.
  5. Pokud dojde ze strany KPC-Group, s.r.o., k úplnému zrušení akce bez uvedení náhradního termínu, má objednatel právo na vrácení účastnického poplatku v plné výši. Účastnický poplatek bude refundován prostřednictvím platební karty, kterou byl účastnický poplatek zaplacen, nebo na účet, ze kterého KPC-Group, s.r.o., platbu za účastnický poplatek obdržela. Objednatel v takovém případě může využít nabídku účasti na jiné akci KPC-Group, s.r.o., případný rozdíl v ceně bude dorovnán.
  6. Veškeré dotazy a případné reklamace je třeba co nejdříve doručit do obchodního úseku KPCGroup, s.r.o., (e-mail: obchod@kpc-group.cz, F: + 420 257 325 085, poštovní adresa: KPC-Group, s.r.o., obchodní úsek, Jeremiášova 769, 155 00 Praha 5).

Storno podmínky

  1. Registrace musejí být stornovány písemně nejpozději pět pracovních dnů před zahájením akce, není-li u konkrétní akce uvedeno jinak. Při stornu po tomto termínu nebo při neúčasti na konferenci je účtován storno poplatek ve výši registračního poplatku.

Ochrana osobních údajů

  1. KPC-Group, s.r.o., bez vašeho vědomí nepředá uvedené osobní údaje žádné jiné společnosti, jedině pokud by tak zákon výslovně stanovil. Je-li při poskytování našich služeb nutné sdílet osobní informace se třetími stranami, požadujeme po nich, aby jednaly podle pravidel na ochranu soukromí společnosti Gartner, jejímž výhradním zastoupením pro ČR, SR a Rumunsko je společnost KPCGroup, s.r.o. Tato pravidla jsou k dispozici na //www.gartner.com/technology/about/policies/privacy_policy.jsp.

 

V Praze dne 6. 2. 2012
společnost KPC-Group, s.r.o.

 

Stáhnout reklamační řád