Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů.

Kdo zpracovává Vaše údaje? 

Jsme společnost, která v České republice, Slovenské republice a v Rumunsku zprostředkovává služby společnosti Gartner Inc., poskytuje poradenství a pořádá vlastní vzdělávací akce, vydává zpravodajský a obsahový web, newsletter INSIDE Observer a analytický magazín INSIDE Report (KPC-Group, s.r.o., IČ: 26500281, se sídlem Jeremiášova 769, 155 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 86088) a jako správce budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při osobní schůzce nebo při registraci k některé z našich služeb či při využívání našich služeb. Vedle toho v omezeném rozsahu získáváme a dále zpracováváme osobní údaje získané z veřejně dostupných zdrojů (LinkedIn, webové firemní stránky, doporučení našich klientů, rozhovory v médiích, vystoupení na konferencích).

 • Jméno a příjmení (někdy také titul)
 • Název společnosti, ve které pracujete
 • Název Vaší pozice
 • Pracovní email a telefonní číslo
 • Adresu sídla společnosti, případně vašeho působiště
 • Profilové informace jako je oblast zájmu v IT, historie interakcí s Vámi, údaje o našich službách, které jste využil/a (účast na seminářích, odběr služeb Gartner, odběr INSIDE atp.)

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, je, abychom mohli lépe identifikovat Vaše požadavky a očekávání a abychom Vám mohli poskytovat informace / služby, o které jste projevil/a zájem, ať již se jedná o služby bezplatné či placené. Vaše údaje dále zpracováváme za účelem zasílání direct marketingových a obchodních sdělení a obsahových newsletterů.

Zpracování osobních údajů slouží pro naši vnitřní potřebu, především pro analýzy a segmentaci klientů, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů i ICT službami, tvorbu obchodních doporučení a optimalizaci poskytovaných služeb a produktů (cílené oslovení konkrétních klientů a určitých skupin klientů). Dále pro obchodní účely a identifikaci obchodního potenciálu.

Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

Naše společnost se zavazuje, že přístup k Vašim osobním údajům bude povolen pouze pověřeným osobám. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností zabezpečit data, mlčenlivostí a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Za třetí stranu se nepovažuje společnost Gartner Inc., jejímž výhradním zastoupením je naše společnost.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali, jsou:

 • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby, či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;
 • osoby, které Vám doručují náš tištěný magazín INSIDE Report;
 • poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet);
 • obchodní partneři či sponzoři, kteří se podílejí na organizaci našich akcí, konferencí, seminářů atd.

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytně nutnou, obvykle v návaznosti na Vaši profesní pozici a relevanci nabídky našich služeb, data o Vás aktualizujeme (pokud např. změníte pozici či zaměstnavatele).

Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů, musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem:

 • poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat);
 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů; či
 • zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu).

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

Na základě čeho můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jednak na základě Vámi uděleného souhlasu, ale dále například také na základě našeho oprávněného zájmu (zejména zpracování za účelem přímého marketingu) či pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona. Pro jaké konkrétní účely provádíme jednotlivá zpracování Vašich osobních údajů, uvádíme výše.

Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi.

V této souvislosti Vás ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku, a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to zasláním emailové zprávy na adresu: . Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Jsem povinen poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno – např. smluvní vztah).

Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požádat o omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požádat o přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
 • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

Co to znamená, že máte právo vznést námitku?

Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb, máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu.  Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení a newslettery Vám již zasílat nebudeme.

Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat emailem (), telefonicky (+420 257 322 524) či písemně na adrese Štefánikova 32, 150 00 Praha 5.

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.