Průvodce trhem pro nové, dynamické i zcela statické technologické segmenty

Když trh roste a dostupná IT řešení jsou ustálena (nicméně pokračuje konkurenční boj), jsou nejlepším nástrojem pro pochopení pozic jednotlivých dodavatelů a jejich produktů magické kvadranty. Na druhou stranu, když se rodí zcela nový trh, jehož nabídka i požadavky uživatelů se rychle mění, je obtížné a nepraktické dělat přesné porovnání a konkurenční pozicování. Když pak trh dospěje do bodu, kdy jsou různá řešení do značné míry zaměnitelná, je srovnávací pozicování méně důležité než analýza a doporučení týkající se trhu a technologie samotné. Takové trhy proto mapují studie Gartner Market Guide, které nabízejí odpovídající vhled do tří klíčových aspektů: nastupujících trendů, dynamiky dodavatelů a směřování trhu.

 

Jak používat studie Průvodce trhem?

Studie Gartner Market Guide můžete použít pro lepší pochopení situace na nově vzniklém trhu i toho, nakolik vhodný či vyu­žitelný je pro vaše další plány. Vzhledem k tomu, že analytici zpracovávají každoročně více než 100 studií řady průvodce trhem, můžete snadno získat přehled o velkém počtu trhů (technologických oblastí či nik) – včetně těch vyspělejších či men­ších – ve snadno srozumitelném formátu.

Studie Market Guide vám pomůže nalézt odpovědi na otázky jako „Je rozumné nakoupit produkt či službu na tomto trhu již dnes?“ nebo „Jaké klíčové vlastnosti a funkce na tomto trhu v letošním roce obecně nabízejí?“.

 

Jak Průvodce trhem funguje?

Studie Market Guide definuje samotný trh a vysvětluje, co na něm mohou zákazníci očekávat v krát­kodobém horizontu. V případě po­pisu rodícího se, chaotičtějšího trhu nehodnotí studie pozice dodavatelů na něm, ale spíše popisuje atributy typických či význačnějších dodavatelů, kteří na daném trhu se svými produkty či službami působí, s cílem vytvořit lepší náhled na trh samotný.

 

S pomocí studie Průvodce trhem můžete:

  • Lépe řídit riziko investic na vzni­kajících trzích díky lepšímu vhledu do jejich dalšího očekáva­ného směřování a potenciálu.
  • Získat podpůrné argumenty pro odložení investice do příliš nových technologií do doby, než se trh dále vyvine.
  • Vytvářet si přehled o dodava­telích, a lépe tak chápat, jak se nejspíše budou jimi nabízené produkty či služby dále vyvíjet.

 

Anglickou verzi naleznete na webu Gartner.