Ohodnoťte svou vlastní IT organizaci s ITSkóre

Nezůstávejte u pouhého hodnocení či porovnání své vyspělosti v klíčových funkčních oblastech. Diagnostika Gartner skóre (Gartner Score) vám umožní měřit, nastavit priority a následně zlepšovat funkčnost a výkonnost v klíčových oblastech – od strategie přes audit, finance, zákaznické služby, IT, marketing, nákup, řízení kvality i rizik až po obchod.

Pochopení, u kterých oblastí (aktivit) ve vašem podniku existuje největší mezera mezi jejich význa­mem či dopadem a úrovní vyspělosti (efektivity, produktivity), je zásadní pro stanovení správných priorit řízení a rozvoje. S diagnostickou metodou Gartner skóre můžete tyto priority určit na základě zkušeností a výzkumu analytiků ohledně toho, co definuje nejvýkonnější organi­zace. Vyhodnotíte-li výkonnost svého podniku či organizace na zá­kladě frameworku vycházejícího z údajů od kolegů z vašeho odvětví, můžete postupně určit nejdůležitější mezery či nedostatky a sestavit nebo revidovat na míru šitý plán pro zlepšování vyspělosti v klíčových oblastech.

Namísto prostého cílení na ob­lasti s nízkou úrovní vyspělosti se Gartner skóre zaměřuje na oblasti a aktivity, které je třeba rozvíjet s ohledem na vaše priority. A díky tomu, že pokrývá kompletní škálu funkcí organizace, nabízí důležitý kontext – neboť řada aktivit v pod­niku souvisí či navazuje. Vizualizace diagnostické metody Gartner skóre umožňuje snadno vyzdvihnout mezery a nedostatky ve vyspělosti u oblastí, které jsou klíčové kon­krétně pro vaši organizaci, další náhledy pak zobrazují rozdíl mezi pohledem lídrů a týmů – můžete je sdílet s kolegy, a snáze tak identi­fikovat, v jakých oblastech je třeba pracovat na zlepšení.

Koho do práce s Gartner skóre zapojit?

Pro výběr účastníků existují tři rovnocenné strategie, které umějí odhalit odlišné nuance.

Pohled na konkrétní funkci/ob­last – v tomto případě prostě jen uděláte sami vyhodnocení podle diagnostiky Gartner skóre. Je to nejrychlejší a nejsnazší volba, jejíž výsledky máte k dispozici oka­mžitě po dokončení. Nicméně připravíte se tak o širší perspek­tivu vašeho týmu.

Nezávislý týmový pohled – chcete-li znát souhrnný pohled svého týmu a zejména odlišnosti od vašeho vlastního pohledu, přizvěte jeho členy k účasti na vyhodnocení. Doporuču­jeme funkční lídry, kteří jsou schopní posoudit, jak váš tým uskutečňuje jednotlivé aktivity, a také relativní důležitost aktivit ve vztahu k cílům vaší organi­zace. Typicky to znamená ne více než deset až dvanáct vedou­cích pracovníků či partnerů. Každá otázka zahrnuje volbu „neschopný zhodnotit“, takže můžete přizvat i lídry, kteří se vyznají jen v některých funkcích či oblastech.

Konsenzuální týmový pohled – třetí přístup je sezvat celý tým do jediné místnosti či na konfe­renční hovor a projít s ním do­tazník, diskutovat o hodnocení a dosáhnout konsenzu u každé odpovědi. Tento přístup zaru­čuje, že všichni členové týmu konfrontují svůj pohled s otevře­nou diskuzí a může vést k výsled­kům, které lze snáze a rychleji uvést do praxe – když se všichni shodli na vstupech, je snazší realizovat výstupy. Nicméně je tu riziko, že tento přístup potlačí cenné „oponentní“ hlasy a názory.

V rámci Gartner skóre se můžete zaměřit jen na některé aktivity či oblasti, nebo zhodnotit vše. Hodnotit můžete také různé části podniku či organizace a porov­návat navzájem jejich vyspělost a priority. Stejně tak je možné spojit několik funkčních oblastí pro tvorbu rozličných diagnostik. Například je možné hodnotit vyspělost napříč tuctem IT funkcí, jako jsou vůdčí schopnosti CIO, infrastruktura a provoz, řízení programů a portfolií a zahrnout také IT a finance pomocí jednotné metodologie a reportingu. Gartner skóre pokrývá více než tucet oblastí (viz obrázek 1) – v každé z nich pak je jedna či více diagnostik. Gartner skóre bylo vytvořeno jako nástupce (redesign) předchozích hodnoticích metodik ITScore.

Jak chápat hodnoticí rámec

Gartner skóre umožňuje orga­nizacím zlepšit svou výkonnost na základě hodnocení vyspělosti napříč širokou škálou souvisejí­cích aktivit. Každé Gartner skóre obvykle začíná sadou čtyř až deseti cílů. Cíl je kategorií vyšší úrovně zahrnující sadu odlišných, ale souvisejících funkčních aktivit (viz obrázek 2). Cíle tvoří rámec a de­finici rozsahu dané funkční oblasti a její diagnostiky. Ke každému cíli je typicky přiřazeno tři až sedm aktivit nezbytných pro jeho plnění i pro celou funkční oblast (functio­nal aktivity). U každé aktivity pak diagnostika na základě odpovědí účastníků měří dvě hlavní dimenze: vyspělost a důležitost.

Vyspělost je hodnocená na stup­nici od 1 (nízká) do 5 (vysoká) na základě porovnání s výzkumy Gartneru. Skóre 5 lze chápat jako špičkovou best practice, která v reálném světě existuje a je dosažitelná. Pamatujte přitom, že co je dnes nejlepší možnou best practice, se během dvou let může stát běžným.

Důležitost měří význam každé funkční aktivity pro celkovou efektivitu dané funkční oblasti při plnění obchodních (byzny­sových) cílů. Pro každou aktivitu vyznačí účastníci důležitost na stupnici od 1 (nedůležitá) do 4 (velmi důležitá) – poté, co jsou takto označené všechny aktivity, je hodnocení těch nejvýznamnějších revidované a omezené na nanejvýš tři velmi důležité.

Anglickou verzi naleznete na webu Gartner.