Porovnejte své klíčové metriky IT a IT rozpočet

CIO a jejich týmy potřebují mít dobrý přehled o tom, jak utrácejí peníze za IT a jaké byznysové přínosy tím vytvářejí. Výdaje by proto měly být pravidelně zkoumány z různých úhlů, aby bylo možné zajistit jejich efektivitu a sladění s podnikovou strategií. Ty nejlepší IT organizace proto benchmarkují různé nákladové pohledy a hledají odpověď na otázky, jak utrácet chytře, způsobem, který pomáhá dosáhnout obchodních cílů.

Gartner pro tyto účely nabízí jak samoobslužné benchmarkovací nástroje a metriky vycházející z roz­sáhlého výzkumu, tak možnost sestavování a zejména vyhodno­cování benchmarků s pomocí konzultantů – obojí s cílem zlepšit transparentnost výdajů na IT a podpořit jejich chytřejší a efektiv­nější alokaci.

Nástroje a metriky vycházející z výzkumů Gartneru

IT rozpočet (IT budget) a po­rovnání dat klíčových IT metrik (IT key metrics data comparison) představují pro CIO a jejich týmy samoobslužné nástroje pro porov­nání (benchmark) jejich organizací s publikovanými soubory IT key metrics data. Výsledky těchto porovnání pomáhají určit, kde lze utrácet rozumněji, a zlepšit tak celkové řízení nákladů.

Data z klíčových IT metrik (IT Key Metrics Data – ITKMD) nabí­zejí ucelený makroskopický pohled na globální databázi výkonnostních indikátorů v IT zahrnutých v po­rovnávacích nástrojích IT budget a ITKMD.

ITKMD se dále dělí do následu­jících kategorií:

  • Klíčové oborové metriky (key industry measures) zahrnují ce­lopodnikové výdaje na IT a per­sonál napříč 21 odvětvími včetně aktuálních a víceletých průměrů. U řady odvětví jsou k dispozici i metriky podle velikosti podniku (z hlediska obratu).
  • Klíčové infrastrukturní metriky (key infrastructure metrics) obsahují data pro specifické jed­notkové náklady podle funkčních oblastí IT, metriky produktivity a výkonnosti pro oblasti IT in­frastruktury a podpory konco­vých uživatelů včetně Windows serveru, Linux x86 serveru, UNIX serveru, mainframu, úlo­žišť, koncových zařízení a správy tisku, IT servicedesku a síťových prostředí.
  • Klíčové aplikační metriky (key application metrics) zahrnují vývoj a podporu aplikací (výdaje a personální metriky), projektové metriky, fáze životního cyklu a metriky produktivity a kvality (aktuální i víceleté).
  • Klíčové metriky IT bezpečnosti (key IT security measures) oby­čejně jako jsou celopodnikové výdaje či počty pracovníků.

 

Historické pozadí ITKMD

Sada studií a nástrojů Gart­neru ITKMD vznikla v roce 1995 s cílem podporovat roz­hodování o strategických IT investicích. V současné době publikuje Gartner více než 3 000 metrik ve 21 různých odvět­vích – všechny jsou obsaženy v samoobslužném benchmarku a porovnávacím nástroji, s nímž se můžete rychle poměřit s hlav­ními trendy v oblasti IT výdajů, lidských zdrojů, technologických a výkonnostních trendů.

 

Jak Gartner chápe rámec „IT výdajů“

Analytici Gartneru definují „celkové IT výdaje“ takto: nejlepší možný odhad celkových výdajů na konci 12měsíčního rozpoč­tového období, utracených za IT v rámci (podpory) celého podniku. Jinými slovy, IT výdaje a rozpočet se mohou nacházet všude tam, kde se načítají IT náklady, nikoliv jen v IT organizaci. Zahrnuje tak i od­hady decentralizovaných IT výdajů v podniku a tzv. stínové IT. Počítá se z perspektivy ročního cashflow, a zahrnuje tedy jak kapitálové, tak provozní výdaje, nikoliv ale odpisy či amortizaci.