S hodinami IT trhu si udržíte přehled o životních cyklech technologií

Každá technologie, produkt či služba jednou dosáhne konce svého životního cyklu, za nímž se její provoz stává neefektivním. Gartner IT Market Clock zobrazuje, kdy je rozumné ji odstavit a nahradit modernější alternativou (a to i v případě, že jinak funkčně postačuje).

Gartner hodiny IT trhu (Gartner IT Market Clock/ITMC) odpo­vídají právě na otázku, kdy je ještě moudré pokračovat v investicích a údržbě současné IT technologie či typu řešení a kdy se naopak vyplatí nahradit je něčím novým.

Hodiny IT trhu využívají pro znázornění pozice zkoumané tech­nologie v životním cyklu hodinový ciferník. Jednotlivé body umístěné v ITMC představují tech­nologie nebo služby. Barevné ikony poskytují rychlou informaci o tom, za jak dlouho technologie přejde do další fáze životního cyklu. Ob­vod hodinového ciferníku ITMC pak ilustruje, kde se technologie momentálně nachází v rámci své životnosti na trhu IT.

Životní cyklus začíná uvedením technologie nebo služby na trh a trvá do doby, kdy ještě může konkurovat ostatním a být renta­bilně využívána. Začíná tedy vždy v 00.00 hod. a pohybuje se ve směru hodinových ručiček ke 12.00 hod. Fáze životního cyklu jsou v ITMC označeny jako:

  1. Výhoda (advantage) – vstup na trh; technologie přináší kon­kurenční výhodu.
  2. Další fází je volba (choice) – v této fázi roste standardizace funkčnosti a objevují se alterna­tivy zkoumané technologie nabí­zené dalšími výrobci; organizace by měla sledovat úroveň cen, za které je technologie nabízena.
  3. Následuje fáze náklady (cost) – rozdíly mezi alternativními po­rovnávanými produkty na trhu jsou minimální; organizace by měla zvážit náklady potřebné k eventuálnímu přechodu na no­vou technologii.
  4. Poslední fází životního cyklu je výměna (replacement) – techno­logie je již starší; úroveň podpory produktu klesá, dostupnost pracovníků se znalostí starších technologií se zmenšuje, a to vše přináší nárůst provozních nákladů; náhrada technologie je žádoucí.

Vzdálenost od středu hodinového ciferníku ilustruje v ITMC úroveň komoditizace příslušné technolo­gie. Čím větší je úroveň komodi­tizace (větší vzdálenost od středu v ITMC), tím bude snadnější přechod na jiné produkty s podob­nou funkcionalitou.

ITMC není izolovaná metodika. Navazuje na metodiku hype křivky a dále ji doplňuje  Hype křivka spo­lečnosti Gartner sleduje postupné zrání jednotlivých technologií IT od okamžiku, kdy se objeví na trhu.

Anglickou verzi naleznete na webu Gartner.