Jako cool vendor jsme získali důvěryhodnost – a také zákazníky jako Uber nebo Twitter

1.6.2023
Kateřina Kubištová

Dataddo se poprvé objevilo ve studii Gartneru již v roce 2019 – pouhý rok od „ostrého“ startu firmy. „Rozhodli jsme se, že Gartner Vendor Briefing zkusíme, vyšlo to, byli jsme zařazeni do studie Cool Vendors a musím říct, že nám to velmi pomohlo,“ vzpomíná Petr Nemeth. Pomohlo ale jistě i to, že Gartner znal ze své předchozí praxe a věděl, jak Vendor Briefing (který je bezplatně dostupný všem technologickým firmám s vlastním pro­duktem) funguje a k čemu slouží. Ptali jsme se jej, jak Dataddo využívá Gartner dnes a jaké jsou další ambice českého datově-integračního start-upu, který dnes obsluhuje zákazníky ve více než 120 zemích světa.

Petr Nemeth, CEO Dataddo.

Začínal jako vývojář databázových aplikací v Manches­teru ve Velké Británii, oblasti dat a analytiky se začal věnovat jako seniorní BI a datový analytik v mediální skupině Mafra, v letech 2014–2018 působil v Českých Radiokomunikacích jako IoT architekt. Dataddo vede coby CEO od podzimu 2018.

V hlubinách internetu jsme vypátrali, že Dataddo oslaví za rok desáté narozeniny – tedy deset let od vyloženě prvních krůčků. Začínali jste s Facebook Insights, Google Analytics a nápadem umožnit vytvoření „dostupného datového skladu“. Jak a kde se zrodil nápad na Dataddo a jaká byla vaše počáteční vize?

V té době jsem ještě pracoval v Radioko­munikacích a Dataddo byl vlastně můj víken­dový džob – první kus kódu vznikl někdy v roce 2014, ale reálně jako firma jsme začali fungovat až v roce 2018. Nebyl to tedy žádný Heuréka moment, kdy by člověk stál ve sprše a něco geniálního ho napadlo, spíš to vzešlo ze situace, kdy se člověk neustále pohyboval kolem podnikových dat a souvisejících řešení, navíc v době, kdy v polovině desátých let firmy poprvé uvažovaly o tom, že si nebudou vyvíjet vlastní interní systémy a půjdou ces­tou cloudu. Integrační platformy a techno­logie, které v té době fungovaly, byly stavěné na pár extrémně složitých systémů, jenže trh se postupně měnil a posouval se k velkému množství jednoduchých systémů – a dnes jsme v situaci, kdy firmy běžně používají 30 až 50 SaaS appek pro různé konkrétní úlohy od marketingu přes HR, správu zákazníků a další. No a tak v nás uzrála myšlenka, že trh se mění, firmy začínají víc a víc adoptovat cloudové technologie a fungovat v hetero­genním prostředí, kde bude růst potřeba datových integrací. Dataddo se tak vlastně zrodilo z pozorování proměny trhu.

Vzpomínám si na deset let staré diskuze o tom, zda firmy budou ochotné umís­ťovat aplikace a data do cloudu – stěží oddiskutovatelným argumentem už tehdy bylo, že mnohá z dat, která budou podniky používat, již tehdy v cloudu byla nebo tam nevyhnutelně směřovala zejména v souvis­losti se vzestupem sociálních sítí.

Ano, přesně tak. Náš začátek se točil kolem dat marketingově-obchodního charakteru, což byla první byznysová vertikála, která se silně digitalizovala – začala používat nástroje, jež byly silně či výhradně cloudové povahy, ať už šlo o Google Analytics nebo další pracu­jící s daty, jejichž původ byl v cloudu – byla takzvaně cloud native. To byla oblast, kde jsme začali, a poté jsme postupně rozšiřovali záběr o data využívaná tradičními CRM a ERP či platebními nebo e-commerce systémy.

Říkal jste, že reálně začalo Dataddo fungovat v roce 2018, už v létě 2019 jste se ale objevili v prvním reportu Gartneru „Cool Vendors in Data Management“. Kdy jste vy osobně poprvé zaznamenal Gartner a jak jste se v Dataddo dostali do kontaktu s analytiky?

Gartner jsem znal ze svého předchozího působení v Radiokomunikacích – analytici nám pomáhali s go-to-market strategií pro cloudové služby a IoT – právě technickou stranu IoT projektu jsem v té době měl na sta­rosti. Takže jsem znal i formát Vendor Brie­fingu, na který Gartner umožňuje v podstatě komukoliv se bezplatně přihlásit a analytiky seznámit s novým produktem. A protože jsme měli produkt, jaký jsme do té doby na globálním trhu neviděli, rozhodli jsme se, že Gartner Vendor Briefing zkusíme, vyšlo to, byli jsme zařazeni do studie Cool Vendors a musím říct, že nám to velmi pomohlo.

Takové příběhy je vždy skvělé poslou­chat. Já jsem se před naším rozhovorem na tu původní, dnes už čtyři roky starou studii – v databázi je tedy již zařazena mezi „historické“ – podíval, a tak mi neušlo, že o vás analytici psali velmi pozitivně, ale s důrazem na to, jak mladá a malá firma jste. Když říkáte, že vám to pomohlo, co byl hlavní přínos – bylo snazší získávat nové zákazníky v zahraničí a růst mezinárodně, nebo to bylo něco jiného?

Dataddo jsme od počátku budovali jako globální firmu – ostatně jeden z našich spolu­zakladatelů je z Mountain View – a tenkrát nám to velmi pomohlo získat důvěryhodnost, což je něco, s čím zejména malé, mladé firmy bojují, pokud mají pracovat s daty velkých zákazníků. Poté, co jsme se objevili v Cool Vendor Reportu, jsme získali zákazníky typu Uber nebo Twitter a troufnu si tvrdit, že bez zařazení do studie by se nám k nim nepoda­řilo dostat.

To byl Vendor Briefing, tedy formát, který je dostupný v podstatě každé technologické firmě, každému start-upu. Jak pracujete s Gartnerem dnes coby uživatelé – zákaz­níci. Co je pro vás nyní největší hodnotou?

S Gartnerem pracujeme aktivně – využí­váme jej pro validaci naší go-to-market strategie. Zaměřujeme se na model product­-led-growth, tedy na typ růstové strategie, kdy hodně investujete do marketingu, snažíte se optimalizovat produkt, tak aby byl v co nej­větší míře samoobslužný s krátkým prodejním cyklem. K tomu je naprosto nezbytné, aby dobře fungoval messaging, tedy jak pracu­jete s potenciálními zákazníky, když dorazí na jednotlivé styčné body – ať už je to web, sociální sítě nebo třeba blog. A stejně důležité je, jak působí produkt samotný, protože prodej není závislý na obchodnících, ale zmíněných sděleních o produktu samotném.

A s tím pomáhají analytici?

Když jste ve svých věcech ponořen každý den, je vždy užitečné pobavit se o nich s ana­lytikem Gartneru a získat pohled zvenčí – ať už je to expert na go-to-market či produkt, má přehled o konkurenci, vyzná se v messagingu, rozumí zákazníkům – a zkombinovat všechny tyhle znalosti jako jakýsi akcelerátor. Dovedu si představit, že bychom na většinu těch věcí nakonec přišli sami, ale až za nějaký čas. A v našem byznysu platí, že čím dříve jste schopný doručit, tím úspěšnější můžete být.

Product Led Growth čili PLG je zajímavé téma – u nás se mu hodně věnuje například kolega Mirek Jeník. Asi nejjednodušší způsob, jak vysvětlit podstatu, je, že si vás na základě špičkového produktu najdou zákazníci sami? Tedy že se prodává sám?

Přesně tak. Někdy se používají termíny jako inbound a podobně.

Dataddo je dnes dostupné asi ve stovce zemí – to nejspíš také souvisí s PLG, pro­tože budovat v každém teritoriu obchodní tým či zastoupení je pro firmu vaší velikosti v podstatě nemožné.

Přesně tak. Když jsme to naposledy počítali, měli jsme zákazníky ve 129 zemích včetně takových lokalit, jako je Ghana – a je to možné právě díky PLG modelu. Ten ale primárně obsluhuje SMB segment, my dnes už ale míříme i na enterprise segment, pro který je přece jen vhodné stavět tradiční obchodní týmy.

Jaká je vaše vize do budoucna – zaměříte se na rozšíření možností vašeho produktu, nebo budete spíš hledat nové tržní seg­menty, kam by bylo možné expandovat?

Z hlediska šíře či záběru chceme být věrní tomu, co děláme – tedy orientovat se na transport dat, tedy jejich přenášení z konkrétních služeb do datových skladů, tedy ETL/ELT. V minulém roce jsme začali s Reverse ETL, tedy vytahováním dat z dato­vých skladů a jejich doručováním do apli­kací, případně řešíme i replikaci databází. Chceme tedy zůstat v oblasti transportu dat a nabídnout něco, čemu říkáme „any-to-any integrační platforma“, kdy je jedno, odkud data přicházejí a kam směřují (databáze, databáze, soubor), protože platforma sama dokáže nastavit správnou integrační strategii, ať už jde o datový stream, batch data proce­ssing, event processing a podobně. Produkt tedy chceme rozšiřovat o tyto kompetence především cestou přidávání funkcí v oblasti kvality a bezpečnosti dat či souladu s před­pisy. Nejsem si jist, zda bylo Dataddo úplně první, ale určitě jsme byli jednou z prvních platforem, které do vrstvy pro extrakci a doručování dat přidali prvky na bázi AI schopné hlídat datovou kvalitu. V situaci, kdy je datová analytika komplexní a rozhod­nutí se činí například na základě sledování dashboardů, libovolná banální chyba ve zdro­jovém systému – například přepsání částky o dvě desetinné čárky, která proteče přes všechny systémy až do finálního dashboardu a rozhodovacího procesu – může způsobit značnou paseku. Naše vize proto je přidávat do transportní datové vrstvy prvky a funkce, které podobné anomálie v datech dokážou odhalit a včas na ně upozornit.

Tím jste vlastně předešel moje dotazy ohledně vaší vize automatizace a AI či inte­ligentních funkcí.

S těmi ovšem souvisí i vývoj nových konektorů – tedy adaptérů, jež umožní při­pojit se na konkrétní byznys aplikace, jejichž počet neustále roste, je třeba je podporovat a tuto podporu udržovat aktuální, protože jejich datové modely i konektory se mění. To je další oblast, kde investujeme do automa­tizace – už dnes díky tomu máme nejrychlejší tzv. time to connector, kdy například rozhraní pro účetní systém, který se třeba používá jen v Nizozemsku, jsme zákazníkovi schopní doručit do pěti až deseti pracovních dnů. To je další přidaná hodnota, kterou chceme rozvíjet, protože vidíme, že počet služeb a rozhraní používaných ve firmách roste mimo jiné i proto, že jejich týmy napří­klad třikrát během roku změní poskytovatele služeb webinářů. Takže prostředí firem je stále dynamičtější, což vyžaduje rozšiřující se portfolio konektorů, a tady vidíme obrovský prostor pro automatizaci.

Schopnost vytvářet poměrně rychle datové konektory na zakázku je možná něco, čím také dokážete oslovit enterprise segment.

Přesně tak – enterprise segment zajímají custom napojení a pak pochopitelně compliance a bezpečnost.

Gartner hovoří v souvislosti s bezpečností o růstu exponovanosti, tzv. attack surface, právě v souvislosti s API či konektory. To také chcete nějak řešit?

Ano. My už dnes máme SOC2 certifikaci, bez níž bychom už asi nemohli uzavřít kon­trakt se žádným větším zákazníkem v oblasti dat. Na co se zaměřujeme na úrovni konek­torů, jsou nové schopnosti a funkce v oblasti compliance – představte si, že máte nějaký datový set, třeba seznam faktur ze Salesforce, který obsahuje jméno zákazníka, telefon a další údaje. Naše vize je přidat funkce, jež dokážou upozornit klienta, že pokud si zvolí nějaký compliance standard typu GPPR či CCPA, systém ho upozorní na položky, které by v případě exportu dat do jiného systému daná pravidla ochrany soukromí porušovaly. Dataddo mu následně nabídne například vhodný způsob maskování nebo hashování, případně vypuštění citlivých položek z inte­gračního seznamu.

Jaká je vaše osobní vize pro firmu – jak­koliv chápu, že to není jen o vás, ale i o investorech.

Vždy je to pochopitelně o dohodě s inves­tory. Dnes se shodujeme na tom, že na glo­bálním trhu je obrovský prostor pro náš růst – přímé konkurenty lze spočítat na prstech jedné až dvou rukou. Naší strategií tak bude nadále rozvíjení kvalitního produktu, růst a nabírání zákazníků.

Rozhovor byl původně realizován pro INSIDE Report, speciál informační služby Inside, www.inside.cz